33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2011

Naar aanleiding van het toegezonden verslag van de regeling van werkzaamheden van uw Kamer op 6 oktober jl. over de inhoud van een envelop van het lid Van Raak, bericht ik u als volgt. U heeft de envelop met inhoud niet in ontvangst genomen en ik beschik er evenmin over. De inhoud van de envelop komt toe aan de rechthebbende.

Vast staat dat voorafgaande aan deze regeling van werkzaamheden op Curaçao in de media berichten zijn verschenen naar aanleiding van de vergadering van de Raad van Ministers van het Koninkrijk die plaatsvond op 4 oktober jl. Over de inhoud hiervan kan ik geen mededelingen doen, ook niet in het kader van een bevestiging of ontkenning van de berichtgeving. Er zijn thans geen notulen van de vergadering van 4 oktober jl.

Het is aan de bevoegde autoriteiten van Curaçao een besluit te nemen over een onderzoek naar het in acht nemen van de vertrouwelijkheid van de correspondentie van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao met betrekking tot de vergadering van 4 oktober jl.

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Naar boven