Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-A nr. 45

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2011

Met deze brief informeer ik u over de besluiten die ik met de regionale partners heb genomen om een volgende impuls te geven aan het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg in de Zuidvleugel, mede in relatie tot de economische ambities. Het gaat om besluiten over de A13/A16, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) en de A4 Passage Den Haag & Poorten en Inprikkers. Deze projecten behoren tot de vijf projecten in de Zuidvleugel, waarover ik in het voorjaar 2011 met de regionale partners heb afgesproken ze tot 2023 prioriteit te geven. Met deze projecten wordt in totaal circa € 2,7 miljard geïnvesteerd in de verbetering van de bereikbaarheid van de Zuidvleugel.

De Zuidvleugel van de Randstad behoort tot de belangrijkste regio’s van Nederland. Hier wonen 3,2 miljoen mensen en wordt 25% van het Bruto Nationaal Produkt verdiend. Van oudsher zijn de mainport Rotterdam en de Greenports dragende economische pijlers. In de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die ik onlangs met uw kamer heb besproken, wordt het belang van de economische positie van de Zuidvleugel nogmaals onderstreept en wordt het belang aangegeven om het vestigingsklimaat verder te versterken.

Voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat van de Zuidvleugel is het onder andere nodig de bereikbaarheid van de regio verder te verbeteren. Er is en wordt flink geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de Zuidvleugel. Een aantal in het oog springende projecten zijn de A4 Delft–Schiedam, de A15 Maasvlakte–Vaanplein, het spoor tussen Rijswijk en Schiedam (inclusief de spoortunnel Delft) en de nieuwe sleutelprojecten Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. Bovenop de in deze brief genoemde besluiten gaat het bij deze lopende projecten om een investering van circa € 3,0 miljard.

Ook na deze projecten is het noodzakelijk te blijven investeren in de bereikbaarheid van de Zuidvleugel. In mei 2011 heb ik met de regionale partners in de Zuidvleugel afspraken gemaakt over de prioritaire infrastructuurprojecten in de Zuidvleugel tot 2023. Over de eerste projecten heb ik nu, samen met de regionale partners, nadere besluiten genomen, waarmee de realisatie van deze projecten weer een stap dichter bij is gekomen. Voor de besluiten wordt verwezen naar de bijlage bij deze brief.1 In hoofdlijnen gaat het om het volgende:

  • A13/A16 (ca. € 1,0 miljard):

    Keuze voor de realisatie van een nieuwe wegverbinding tussen de A13 en de A16. Vanwege de leefbaarheid langs het tracé komt de weg van de Bergweg-zuid tot voorbij de Rotte te liggen in een 1,6 kilometer lange tunnel, die ter hoogte van het Lage Bergse Bos op maaiveld ligt. Tussen de Bergweg-zuid en de kruising met de HSL worden bovendien als extra inpassingsmaatregelen een recreaduct, groene (geluids)wallen en een langzaam verkeerverbinding aangelegd.

  • NWO (ca. € 1,2 miljard):

    Keuze voor de realisatie van een nieuwe wegverbinding tussen de A15 en de A20 onder de Nieuwe Waterweg volgens het alternatief Blankenburgtunnel. Door te kiezen voor deze variant wordt € 100 mln extra geïnvesteerd aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Daarnaast wordt € 50 mln extra geïnvesteerd in een lage aansluiting op de A20. Tenslotte is er extra € 25 mln gereserveerd voor verdere kwaliteitsverbetering.

  • A4 Passage Den Haag & Poorten en Inprikkers (ca. € 0,6 miljard):

    Keuze voor de realisatie van een korte parallelstructuur A4 Passage Den Haag in combinatie met het versterken van de aansluitende wegen op het onderliggend wegennet (N14, Beatrixlaan en N211). Het verbeteren van de bereikbaarheid leidt onder meer tot minder files in het stedelijk gebied, wat goed is voor de leefbaarheid.

De kosten voor deze drie projecten bedragen in totaal circa € 2,8 miljard. Hiervan komt circa € 2.5 miljard voor rekening van het rijk. De overige circa € 250 miljoen komt voor rekening van de regionale partners, onder de voorwaarde van goedkeuring door Raden en Staten.

Over de realisatie van de A13/A16 en de NWO is zowel in uw kamer als in de regio veel te doen. Vooral de mate en wijze van inpassing van beide projecten vormt daarbij punt van discussie. Het doet mij dan ook genoegen, dat het gelukt is samen met de regionale partners besluiten te nemen, die recht doen aan de belangen van zowel het rijk als de regio. Bij de NWO heeft het daarbij zeer geholpen dat de regio mij een gezamenlijk advies heeft aangeboden. De genomen besluiten zijn genomen vanuit het oogpunt van bereikbaarheid én leefbaarheid.

Deze besluiten zullen de komende periode nader worden uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de A13/A16 en in Voorkeursbeslisssingen, die worden vastgelegd in rijksstructuurvisies, voor de NWO en de A4 Passage Den Haag & Poorten en Inprikkers. Ik zal de rijksstructuurvisies te zijner tijd naar uw kamer sturen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.