33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de open ruimte in de Zuidelijke Randstad met de (mogelijke) realisatie van de A4 Midden Delfland, de A13/A16 en de nieuwe westelijke oeververbinding steeds verder onder druk komt te staan;

overwegende, dat voldoende open, groene ruimte om te recreëren belangrijke vestigingsfactoren voor bedrijven en het welzijn van burgers zijn;

verzoekt de regering gedurende deze kabinetsperiode geen enkel initiatief te nemen rond de aanleg van een wegverbinding tussen de mogelijk nog te realiseren nieuwe westelijke oeververbinding/A20 en de A13/A16,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven