33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat naast de rijksvariant voor de Rijnlandroute ook het alternatief van bewoners via de Churchill Avenue wordt uitgewerkt;

overwegende, dat inpassingsgelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor haar variant Zoeken naar Balans, niet voor het bewonersalternatief beschikbaar zijn gesteld;

van mening, dat beide varianten dezelfde kansen zouden moeten krijgen middels een level playing field;

verzoekt de regering voor de Churchill-variant dezelfde middelen voor inpassing beschikbaar te stellen als voor de variant Zoeken naar Balans,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Naar boven