33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het MIRT-projectenboek 2012 de realisatie van de vaargeul IJsselmeer-Meppelerdiep 8 jaar is uitgesteld, terwijl Rijkswaterstaat juist dit jaar met de regio het project heeft uitgewerkt om het voorjaar 2012 klaar te hebben voor besluitvorming;

overwegende, dat Rijk en regio al tientallen miljoenen geïnvesteerd hebben in aanpassing van de havens, de keersluis, de brug bij Ramspol en de beschoeiing en met uitstel van de verdieping van de vaargeul deze investeringen niet optimaal kunnen worden benut en de ruimtelijk economische ontwikkelingen in de hele regio worden afgeremd;

verzoekt de regering de uitdieping van de vaargeul IJsselmeer-Meppelerdiep uiterlijk in 2015 te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven