32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

G MOTIE VAN HET LID BEUVING C.S.

Voorgesteld 3 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de door de regering voorgestelde omvang van de rechtbank Oost-Nederland leidt tot de vorming van een mega-rechtbank: 40% groter (in zaken/personeel) dan de huidige grootste rechtbank Amsterdam, maar dan verspreid over 14 zittingslocaties en een grondgebied van ruim 8 000 km2 (met daarbinnen 81 gemeenten met in totaal 3,2 miljoen inwoners);

overwegende, dat een dergelijke omvang van het arrondissement het risico van slechte bestuurbaarheid, bureaucratisering en inefficiëntie, het risico van een gebrek aan eenheid van rechtspraak, alsmede het risico van te grote afstand van de rechtspraak tot de rechtzoekende burger met zich brengt;

overwegende, dat gezien onder meer de brief d.d. 15 juni 2012 van de ondernemingsraden van de rechtbanken Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle-Lelystad geen draagvlak bestaat onder rechters en gerechtsambtenaren van deze rechtbanken voor de vorming van de voorgestelde rechtbank Oost-Nederland;

overwegende, dat vorming van de voorgestelde rechtbank Oost-Nederland leid tot een niet of slechts met grote schade terug te draaien situatie;

van mening, dat het standpunt van de regering dat de fusie van de rechtbanken Almelo en Zwolle zou leiden tot een kwetsbare rechtbank Overijssel, niet houdbaar is gezien alleen al het feit dat de rechtbanken Almelo en Zwolle goed functionerende rechtbanken zijn die blijkens de kengetallen 2010 van de Rechtspraak behoren tot de meest efficiënte rechtbanken van Nederland,

verzoekt de regering zich te beperken tot een meer gematigde vorm van schaalvergroting in Oost-Nederland door de rechtbanken Almelo en Zwolle (het Zwolse deel van Zwolle-Lelystad) te laten fuseren tot de rechtbank Overijssel en de rechtbanken Arnhem en Zutphen te laten fuseren tot de rechtbank Gelderland en daartoe – indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen – met spoed de wet te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beuving

Kuiper

De Boer

Ruers

De Lange

Holdijk

Naar boven