Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232891 nr. 18

32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN

Ontvangen 6 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt «en ressorten».

II

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

a. In de aanhef wordt «tien rechtbanken» vervangen door: elf rechtbanken.

b. Na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • ba. de rechtbank Gelderland;

d. Onderdeel j komt te luiden:

 • j. de rechtbank Overijssel;

2. Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Er zijn vijf gerechtshoven, die als volgt worden aangeduid:

 • a. het gerechtshof Amsterdam;

 • b. het gerechtshof Arnhem;

 • c. het gerechtshof Den Haag;

 • d. het gerechtshof ’s-Hertogenbosch;

 • e. het gerechtshof Leeuwarden.

3. In artikel 4 wordt na «Amstelveen, Amsterdam» ingevoegd: (hoofdplaats).

4. In artikel 5 wordt na «’s-Gravenhage» ingevoegd: (hoofdplaats).

5. Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Het arrondissement Gelderland omvat het grondgebied van de provincie Gelderland en kent de gemeente Arnhem als hoofdplaats.

6. Aan het slot van artikel 6 wordt toegevoegd: en kent de gemeente Maastricht als hoofdplaats.

7. In artikel 7 wordt aan het slot toegevoegd: en kent de gemeente «Utrecht» als hoofdplaats.

8. In artikel 8 wordt na «Haarlem» ingevoegd: (hoofdplaats).

9. Aan het slot van artikel 9 wordt toegevoegd: en kent de gemeente Groningen als hoofdplaats.

10. In artikel 10 wordt na «’s-Hertogenbosch» ingevoegd: (hoofdplaats).

11. Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

Het arrondissement Overijssel omvat het grondgebied van de provincie Overijssel en kent de gemeente Zwolle als hoofdplaats.

12. In artikel 12 wordt na «Ridderkerk, Rotterdam» ingevoegd: (hoofdplaats).

13. In artikel 13 wordt na «Breda» ingevoegd: (hoofdplaats).

14. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

a. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

b. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het ressort Amsterdam kent de gemeente Amsterdam als hoofdplaats.

15. Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15

 • 1. Het ressort Arnhem omvat de volgende arrondissementen:

  • a. Gelderland;

  • b. Overijssel.

 • 2. Het ressort Arnhem kent de gemeente Arnhem als hoofdplaats.

16. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

a. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

b. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het ressort Den Haag kent de gemeente ‘s-Gravenhage als hoofdplaats.

17. Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

a. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

b. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het ressort ‘s-Hertogenbosch kent de gemeente ‘s-Hertogenbosch als hoofdplaats.

18. Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 17a

 • 1. Het ressort Leeuwarden omvat de volgende arrondissementen:

  • a. Midden-Nederland;

  • b. Noord-Nederland.

 • 2. Het ressort Leeuwarden kent de gemeente Leeuwarden als hoofdplaats.

III

Artikel II wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel B wordt artikel 10 gewijzigd als volgt:

a. In het eerste lid wordt «artikel 21b, eerste lid», vervangen door: de bijlage als bedoeld in artikel 21a.

b. In het tweede lid wordt «artikel 21b, tweede lid» vervangen door: artikel 21b, eerste lid.

2. Onderdeel E wordt gewijzigd als volgt:

a. In artikel 20 vervallen het tweede lid en de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

b. Artikel 21 komt te luiden:

Artikel 21

Het bestuur stelt bij reglement nadere regels met betrekking tot de verdeling van zaken over de hoofdplaats en overige zittingsplaatsen binnen het rechtsgebied waarin het gerecht is gelegen. Daarbij wordt in ieder geval rekening gehouden met het belang van een goede toegankelijkheid van rechtspraak.

c. Na artikel 21a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 21ab

In de bijlage bij deze wet worden voor elk gerecht zittingsplaatsen aangewezen binnen het rechtsgebied waarin het gerecht is gelegen.

d. Artikel 21b wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot eerste en tweede lid.

3. In de onderdelen Q, T en CC wordt «de rechtbank Oost-Nederland» telkens vervangen door: de rechtbank Gelderland.

4. In de onderdelen BB, CC en DD wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem.

5. In onderdeel FF wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» vervangen door: het gerechtshof Leeuwarden.

6. Onderdeel PP komt te luiden:

PP

Artikel 134 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:

 • e. het ressortsparket.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De arrondissementsparketten zijn gevestigd in de hoofdplaatsen van de rechtbanken.

7. In onderdeel VV wordt in artikel 139b «de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: de rechtbank Overijssel.

8. Er wordt een bijlage bijgevoegd, luidende:

Bijlage als bedoeld in artikel 21ab van de Wet op de rechterlijke organisatie

De zittingsplaatsen van de gerechten zijn:

 • a. rechtbank Amsterdam: Amsterdam;

 • b. rechtbank Den Haag: Gouda, ’s-Gravenhage, Leiden;

 • c. rechtbank Gelderland: Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Zutphen;

 • d. rechtbank Limburg: Roermond, Maastricht;

 • e. rechtbank Midden-Nederland: Almere, Amersfoort, Lelystad, Utrecht;

 • f. rechtbank Noord-Holland: Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad;

 • g. rechtbank Noord-Nederland: Assen, Groningen, Leeuwarden;

 • h. rechtbank Oost-Brabant: Eindhoven, ’s-Hertogenbosch;

 • i. rechtbank Overijssel: Almelo, Enschede, Zwolle;

 • j. rechtbank Rotterdam: Dordrecht, Rotterdam;

 • k. rechtbank Zeeland-West-Brabant: Bergen op Zoom, Breda, Middelburg, Tilburg;

 • l. gerechtshof Amsterdam: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer;

 • m. gerechtshof Arnhem: Almelo, Arnhem, Zutphen, Zwolle;

 • n. gerechtshof Den Haag: Dordrecht, ’s-Gravenhage, Rotterdam;

 • o. gerechtshof ’s-Hertogenbosch: Breda, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg, Roermond;

 • p. gerechtshof Leeuwarden: Assen, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Utrecht.

IV

In artikel III, onderdeel D, onderdelen 1 en 2, vervalt telkens «, Oost-Nederland».

V

In artikel IV, onderdeel A, wordt in artikel 3 «21, 21b» vervangen door: 21, 21ab, 21b.

VI

In artikel V, onderdeel A, wordt in artikel 4 «21, 21b» vervangen door: 21, 21ab, 21b.

VII

In artikel VII vervalt onderdeel F.

VIII

In artikel XXIX wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem.

IX

In artikel LIV wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem.

X

In artikel LXX , onderdeel C, wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem.

XI

In artikel XCVIII, onderdeel Q, en C, onderdeel J, wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem.

XII

In de artikelen XXXIIIa, onderdeel B, wordt «artikel 21b, eerste en tweede lid» telkens vervangen door: de artikelen 21ab en 21b, eerste lid.

XIII

In artikel CXLIVa, onderdeel B, wordt «artikel 21b, eerste en tweede lid» telkens vervangen door: de artikelen 21ab en 21b, eerste lid.

XIV

In artikel XXXVI, onderdeel A, en artikel L wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Leeuwarden.

XV

In artikel LXV wordt in onderdeel B artikel 46d, onderdeel h, als volgt:

1. Na onderdeel 2° wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • 2a°. ter zake van de rechtbank Gelderland: de rechtbank Overijssel;

3. Onderdeel 6° komt te luiden:

 • 6°. ter zake van de rechtbank Noord-Nederland: de rechtbank Midden-Nederland;

4. Onderdeel 8° komt te luiden:

 • 8°. ter zake van de rechtbank Overijssel: de rechtbank Gelderland;

XVI

In artikel LXXVIII wordt «het arrondissementsparket Oost-Nederland» vervangen door: het arrondissementsparket Overijssel.

XVII

In artikel C, onderdeel A, onderdeel 1, wordt «de rechtbank Oost-Nederland» telkens vervangen door: de rechtbank Overijssel.

XVIII

Artikel CII wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de tabel te luiden:

Zaken aanhangig bij de rechtbank te

gaan van rechtswege over naar de rechtbank

Alkmaar

Noord-Holland

Almelo

Overijssel

Amsterdam

Amsterdam

Arnhem

Gelderland

Assen

Noord-Nederland

Breda

Zeeland-West-Brabant

Dordrecht

Rotterdam

’s-Gravenhage

Den Haag

Groningen

Noord-Nederland

Haarlem

Noord-Holland

»s-Hertogenbosch

Oost-Brabant

Leeuwarden

Noord-Nederland

Maastricht

Limburg

Middelburg

Zeeland-West-Brabant

Roermond

Limburg

Rotterdam

Rotterdam

Utrecht

Midden-Nederland

Zutphen

Gelderland

2. In het tweede lid wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

XIX

In artikel CIII komt de tabel te luiden:

Zaken aanhangig bij het gerechtshof te

gaan van rechtswege over naar het gerechtshof

Arnhem

Arnhem

Amsterdam

Amsterdam

’s-Gravenhage

Den Haag

’s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

Leeuwarden

Leeuwarden

Q

Artikel CIV wordt gewijzigd als volgt:

XX

Artikel CIV wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de tabel te luiden:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Leeuwarden

2. In het tweede lid wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

XXI

Artikel CIVa wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de tabel te luiden als volgt:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Leeuwarden

2. In het tweede lid wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

XXII

In artikel CV komt de tabel te luiden als volgt:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Leeuwarden

XXIII

In artikel CVI wordt «krachtens artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door «in de bijlage als bedoeld in artikel 21ab van de Wet op de rechterlijke organisatie» en wordt «artikel 21b, tweede lid» vervangen door: artikel 21b, eerste lid.

XXIV

Artikel CVII vervalt.

XXV

Artikel CVIII wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, eerste volzin, tweede lid, eerste volzin, vierde lid, eerste volzin, zesde lid, eerste volzin, en zevende lid, eerste volzin, wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem of Zutphen» telkens vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» telkens vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

2. In het eerste lid, tweede volzin, tweede lid, tweede volzin, vierde lid, tweede volzin, zesde lid, tweede volzin, en zevende lid, tweede volzin, wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

3. In het derde en achtste lid wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem, Zutphen of Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo of Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

4. In het vijfde lid wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Gelderland.

XXVI

Artikel CIX wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, tweede, derde, vijfde, zesde en zevende lid wordt «het gerechtshof te Arnhem of Leeuwarden» telkens vervangen door «het gerechtshof te Arnhem, onderscheidenlijk het gerechtshof te Leeuwarden» en wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem, onderscheidenlijk het gerechtshof Leeuwarden.

2. In het vierde lid wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem.

XXVII

Artikel CX wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «het gerechtshof te Arnhem of Leeuwarden» vervangen door «het gerechtshof te Arnhem, onderscheidenlijk het gerechtshof te Leeuwarden» en wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» vervangen door: het gerechtshof Arnhem, onderscheidenlijk het gerechtshof Leeuwarden.

2. In het derde lid wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem, Zutphen of Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo of Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

3. Het vierde lid wordt gewijzigd als volgt:

a. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. de besturen van de rechtbanken te Almelo en Zwolle-Lelystad, in geval van benoeming van een lid van het bestuur van de rechtbank Overijssel;

b. Na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • ba. de besturen van de rechtbanken te Arnhem en Zutphen, in geval van benoeming van een lid van het bestuur van de rechtbank Gelderland;

c. Na onderdeel j wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • ja. het bestuur van het gerechtshof te Arnhem, in geval van benoeming van een lid van het bestuur van het gerechtshof Arnhem;

d. In onderdeel k wordt «de besturen van de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden» vervangen door «het bestuur van het gerechtshof te Leeuwarden» en wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» vervangen door: het gerechtshof Leeuwarden.

5. In het vijfde lid wordt «onderscheidenlijk de ondernemingsraden van de rechtbanken te Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk de ondernemingsraden van de rechtbanken te Almelo en Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de ondernemingsraden van de rechtbanken te Arnhem en Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de ondernemingsraden van de gerechtshoven te Arnhem en Leeuwarden» vervangen door: onderscheidenlijk de ondernemingsraad van het gerechtshof te Arnhem, onderscheidenlijk de ondernemingsraad van het gerechtshof te Leeuwarden.

6. In het zesde lid wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland» en wordt «onderscheidenlijk het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» vervangen door: onderscheidenlijk het gerechtshof Arnhem, onderscheidenlijk het gerechtshof Leeuwarden.

7. In het zevende lid wordt «onderscheidenlijk de gerechtsvergaderingen van de rechtbanken te Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk de gerechtsvergaderingen van de rechtbanken te Almelo en Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de gerechtsvergaderingen van de rechtbanken te Arnhem en Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

8. In het zevende lid wordt «onderscheidenlijk de gerechtsvergaderingen van de gerechtshoven te Arnhem en Leeuwarden» vervangen door «onderscheidenlijk de gerechtsvergadering van het gerechtshof te Arnhem, onderscheidenlijk de gerechtsvergadering van het gerechtshof te Leeuwarden» en wordt «onderscheidenlijk het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» vervangen door: onderscheidenlijk het gerechtshof Arnhem, onderscheidenlijk het gerechtshof Leeuwarden.

9. In het achtste lid wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland» en wordt «onderscheidenlijk de besturen van de rechtbanken te Almelo, Arnhem en Zutphen» vervangen door: onderscheidenlijk het bestuur van de rechtbank te Almelo, onderscheidenlijk de besturen van de rechtbanken te Arnhem en Zutphen.

10. In het achtste lid wordt «onderscheidenlijk het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» vervangen door «onderscheidenlijk het gerechtshof Arnhem, onderscheidenlijk het gerechtshof Leeuwarden» en wordt «onderscheidenlijk de besturen van de gerechtshoven te Arnhem en Leeuwarden» vervangen door: onderscheidenlijk het bestuur van het gerechtshof te Arnhem, onderscheidenlijk het bestuur van het gerechtshof te Leeuwarden.

XXVIII

Artikel CXI wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Arnhem» vervangen door «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Arnhem» en wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk het arrondissementsparket Overijssel, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Gelderland.

2. In het tweede lid wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, Zutphen of Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk het arrondissementsparket Overijssel, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Gelderland.

3. In het derde lid wordt «het arrondissementsparket te Zwolle-Lelystad onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Assen, Leeuwarden, Alkmaar, Middelburg of Roermond» vervangen door «het arrondissementsparket te Assen, Leeuwarden, Almelo, Zutphen, Alkmaar, Middelburg of Roermond» en vervalt: categorie 4 onderscheidenlijk.

4. In het vierde lid wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Gelderland.

5. In het vijfde lid wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo of Zutphen» vervangen door «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk het arrondissementsparket Overijssel, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Gelderland.

6. In het zesde lid, eerste volzin, zevende lid, eerste volzin, achtste lid, eerste volzin, en negende lid, eerste volzin, wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, Arnhem of Zutphen» telkens vervangen door «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket Oost-Nederland» telkens vervangen door: onderscheidenlijk het arrondissementsparket Overijssel, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Gelderland.

7. In het zesde lid, tweede volzin, zevende lid, tweede volzin, achtste lid, tweede volzin, en negende lid, tweede volzin, wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

XXIX

Artikel CXIVa wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de tabel te luiden als volgt:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Leeuwarden

2. In het tweede lid komt de tabel te luiden als volgt:

Arrondissementsparket te Alkmaar

Arrondissementsparket Noord-Holland

Arrondissementsparket te Almelo

Arrondissementsparket Overijssel

Arrondissementsparket te Amsterdam

Arrondissementsparket Amsterdam

Arrondissementsparket te Arnhem

Arrondissementsparket Gelderland

Arrondissementsparket te Assen

Arrondissementsparket Noord-Nederland

Arrondissementsparket te Breda

Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

Arrondissementsparket te Dordrecht

Arrondissementsparket Rotterdam

Arrondissementsparket te ’s-Gravenhage

Arrondissementsparket Den Haag

Arrondissementsparket te Groningen

Arrondissementsparket Noord-Nederland

Arrondissementsparket te Haarlem

Arrondissementsparket Noord-Holland

Arrondissementsparket te ’s-Hertogenbosch

Arrondissementsparket Oost-Brabant

Arrondissementsparket te Leeuwarden

Arrondissementsparket Noord-Nederland

Arrondissementsparket te Maastricht

Arrondissementsparket Limburg

Arrondissementsparket te Middelburg

Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

Arrondissementsparket te Roermond

Arrondissementsparket Limburg

Arrondissementsparket te Rotterdam

Arrondissementsparket Rotterdam

Arrondissementsparket te Utrecht

Arrondissementsparket Midden-Nederland

Arrondissementsparket te Zutphen

Arrondissementsparket Gelderland

Arrondissementsparket te Zwolle-Lelystad

Arrondissementsparket Overijssel

Ressortsparket te Amsterdam

Ressortsparket

Ressortsparket te Arnhem

Ressortsparket

Ressortsparket te ’s-Gravenhage

Ressortsparket

Ressortsparket te ’s-Hertogenbosch

Ressortsparket

Ressortsparket te Leeuwarden

Ressortsparket

XXX

Artikel CXIVb wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de tabel te luiden als volgt:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Leeuwarden

2. In het tweede lid komt de tabel te luiden als volgt:

Arrondissementsparket te Alkmaar

Arrondissementsparket Noord-Holland

Arrondissementsparket te Almelo

Arrondissementsparket Overijssel

Arrondissementsparket te Amsterdam

Arrondissementsparket Amsterdam

Arrondissementsparket te Arnhem

Arrondissementsparket Gelderland

Arrondissementsparket te Assen

Arrondissementsparket Noord-Nederland

Arrondissementsparket te Breda

Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

Arrondissementsparket te Dordrecht

Arrondissementsparket Rotterdam

Arrondissementsparket te ’s-Gravenhage

Arrondissementsparket Den Haag

Arrondissementsparket te Groningen

Arrondissementsparket Noord-Nederland

Arrondissementsparket te Haarlem

Arrondissementsparket Noord-Holland

Arrondissementsparket te ’s-Hertogenbosch

Arrondissementsparket Oost-Brabant

Arrondissementsparket te Leeuwarden

Arrondissementsparket Noord-Nederland

Arrondissementsparket te Maastricht

Arrondissementsparket Limburg

Arrondissementsparket te Middelburg

Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

Arrondissementsparket te Roermond

Arrondissementsparket Limburg

Arrondissementsparket te Rotterdam

Arrondissementsparket Rotterdam

Arrondissementsparket te Utrecht

Arrondissementsparket Midden-Nederland

Arrondissementsparket te Zutphen

Arrondissementsparket Gelderland

Arrondissementsparket te Zwolle-Lelystad

Arrondissementsparket Overijssel

Ressortsparket te Amsterdam

Ressortsparket

Ressortsparket te Arnhem

Ressortsparket

Ressortsparket te ’s-Gravenhage

Ressortsparket

Ressortsparket te ’s-Hertogenbosch

Ressortsparket

Ressortsparket te Leeuwarden

Ressortsparket

XXXI

In artikel CXV, eerste lid, komt de tabel te luiden als volgt:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Leeuwarden

XXXII

Artikel CXVI wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid komt de tabel te luiden als volgt:

Arrondissement Alkmaar

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement Almelo

Arrondissement Overijssel

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Arnhem

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Assen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Breda

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Dordrecht

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement ’s-Gravenhage

Arrondissement Den Haag

Arrondissement Groningen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Haarlem

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement ’s-Hertogenbosch

Arrondissement Oost-Brabant

Arrondissement Leeuwarden

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Maastricht

Arrondissement Limburg

Arrondissement Middelburg

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Roermond

Arrondissement Limburg

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Utrecht

Arrondissement Midden-Nederland

Arrondissement Zutphen

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Zwolle-Lelystad

Arrondissement Overijssel

2. In het vierde lid wordt «Den Haag en 's-Hertogenbosch» vervangen door «Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden» en wordt «’s-Gravenhage en 's-Hertogenbosch» vervangen door: Arnhem, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden.

3. In het vijfde lid komt de tabel te luiden als volgt:

Raad van discipline in het ressort

Raad van discipline in het ressort

Amsterdam

Amsterdam

Arnhem

Arnhem

’s-Gravenhage

Den Haag

’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch

Leeuwarden

Leeuwarden

4. Het zesde tot en met achtste lid vervallen.

XXXIII

In artikel CXVII wordt «de ressorten Arnhem en Leeuwarden» vervangen door: «het ressort Arnhem onderscheidenlijk het ressort Leeuwarden» en wordt «het ressort Arnhem-Leeuwarden» vervangen door: het ressort Arnhem onderscheidenlijk het ressort Leeuwarden.

XXXIV

In artikel CXVIII, tweede lid, komt de tabel te luiden als volgt:

Arrondissement Alkmaar

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement Almelo

Arrondissement Overijssel

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Arnhem

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Assen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Breda

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Dordrecht

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement ’s-Gravenhage

Arrondissement Den Haag

Arrondissement Groningen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Haarlem

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement ’s-Hertogenbosch

Arrondissement Oost-Brabant

Arrondissement Leeuwarden

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Maastricht

Arrondissement Limburg

Arrondissement Middelburg

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Roermond

Arrondissement Limburg

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Utrecht

Arrondissement Midden-Nederland

Arrondissement Zutphen

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Zwolle-Lelystad

Arrondissement Overijssel

XXXV

Artikel CXVIIIb, tweede lid, wordt «Den Haag» vervangen door «Arnhem, Den Haag, Leeuwarden» en wordt «'s-Gravenhage» vervangen door: Arnhem, 's-Gravenhage, Leeuwarden.

XXXVI

In artikel CXXI, onderdeel A, wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Gelderland.

XXXVII

In artikel CXXII wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem.

XXXVIII

In artikel CXXXVII wordt «het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden» telkens vervangen door: het gerechtshof Arnhem.

XXXIX

Artikel CXLIII wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32 450) tot wet is of wordt verheven en deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, voor zover het betreft hoofdstuk 3 van bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak), van die wet in werking treedt na het tijdstip waarop artikel I van deze wet in werking treedt, worden wettelijke bepalingen waarin beroep is opengesteld bij de hieronder in de linkerkolom genoemde rechtbank gelezen als wettelijke bepalingen waarin beroep is opengesteld bij de daarbij in de rechterkolom genoemde rechtbank.

2. In het tweede lid wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

XXXX

In artikel CXLIVa, onderdeel B, onderdeel 4, wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Gelderland.

Toelichting

Met dit amendement wil ondergetekende aansluiten bij het advies van de Raad van State omtrent het vastleggen van hoofdplaatsen van rechtbanken, gerechtshoven en vestigingplaatsen van arrondissementsparketten in de formele wet. De vaststelling van locaties waar geregeld zittingen worden gehouden en de spreiding van de rechtspraaklocaties betreft een gelegenheid die op landelijk niveau door de regering moet worden beoordeeld. Dit was reeds door de regering bij de herziening van de Wet RO in 2002 naar voren gebracht. Net als de Raad van State deelt ondergetekende dit standpunt en acht het uit het oogpunt van rechtszekerheid en democratische controle van groot belang dat dergelijke beslissingen die essentieel zijn voor de toegang tot de rechter en een goede rechtsbedeling op het niveau van de wet in formele zin moeten worden genomen. De bereikbaarheid van de gerechten en het belang van een evenwichtige spreiding van zittingsplaatsen zijn nu eenmaal van groot belang en het beste gewaarborgd bij wet. In het kader hiervan is daarom ook geamendeerd dat de huidige regeling Wet RO rond zaaksverdelingsreglementen in stand zal blijven.

Voortbordurend op het amendement Slob/Schouten zullen er 11 rechtbanken bij wet geregeld worden. Zoals ook uit de toelichting van het amendement Slob/Schouten blijkt, schiet de Rechtbank Oost-Nederland het doel van de Minister voorbij. Een dergelijke grote rechtbank zal leiden tot praktische problemen, die tegemoet gekomen worden door opsplitsing hiervan in Rechtbank Gelderland en Overijssel. Dit geldt ook voor het ressort Arnhem-Leeuwarden, wat net als arrondissement Oost-Nederland haar doel voorbij schiet. Tussen de twee gerechtshoven ligt een afstand van 165 kilometer. Samenwerking vindt alleen plaats op belastingrecht, wat ook zonder splitsing prima verloopt. De meerwaarde van een fusie is hier niet aanwezig en een dergelijke schaalgrootte heeft volgens het Rapport Rechtspraak: productiviteit in perspectief van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor de Rechtspraak een slechte invloed op de productiviteit. Ondergetekende stelt daarom voor deze fusie niet door te laten gaan.

De koppeling die de Minister wil maken met de veiligheidsregio’s heeft volgens uitspraken van de Raad voor de Rechtspraak geen meerwaarde. Dit amendement zal derhalve niets afdoen aan de samenwerking tussen politie en justitie.

Gesthuizen