32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nr. 25 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 oktober 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 2 als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt «, arbeidsplaats of werktijd».

2. Onder vernummering van het dertiende, veertiende en vijftiende lid tot vijftiende, zestiende en zeventiende lid, worden na het twaalfde lid twee leden ingevoegd, luidende:

13. De werkgever is bevoegd een beslissing als bedoeld in het achtste lid of een aanpassing als bedoeld in het twaalfde lid te herzien op grond van na die beslissing of aanpassing opgekomen belangen ten aanzien van de arbeidsplaats of op grond van na die beslissing of aanpassing opgekomen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen als bedoeld in het vijfde lid ten aanzien van de arbeidstijd.

14. Alvorens de beslissing tot herziening, bedoeld in het dertiende lid, te nemen, pleegt de werkgever overleg met de werknemer. De werkgever deelt de werknemer de beslissing schriftelijk onder opgave van redenen mee.

3. In het zeventiende lid (nieuw) wordt «dertiende lid» vervangen door: vijftiende lid.

Toelichting

Onderdeel 1

Artikel 2, tweede lid, van de huidige Wet aanpassing arbeidsduur bepaalt dat het recht op aanpassing van de arbeidsduur voor militaire ambtenaren wordt geregeld bij algemene maatregel van bestuur, met gebruikmaking van onbezoldigd verlof. Omdat voor militairen in werkelijke dienst geldt dat zij te allen tijde beschikbaar en inzetbaar moeten zijn, bestaat er voor hen geen vaste arbeidsduur. Voor militairen is er daarom de mogelijkheid de arbeidsduur aan te passen zonder dat de aanstelling wordt aangepast, met behulp van gebruikmaking van buitengewoon verlof. In het wetsvoorstel is geregeld dat dit ook van toepassing is bij wijziging van de arbeidsplaats en werktijd. Dat is niet correct. Wijziging van de arbeidsplaats en werktijd is niet te regelen via buitengewoon verlof. Daarom moeten deze woorden in het voorgestelde artikel 2, tweede lid, vervallen.

Los hiervan biedt het wetsvoorstel de Minister van Defensie voldoende ruimte om rekening te houden met de speciale positie van de krijgsmacht. Mede door oefeningen, missies en andere inzet is tijd- en plaatsonafhankelijk werken daar niet of nauwelijks te realiseren.

Onderdelen 2 en 3

Het wetsvoorstel biedt de werkgever thans niet de mogelijkheid om te komen tot herziening van een beslissing bij gewijzigde feiten of omstandigheden. Met onderdeel 2 wordt die mogelijkheid alsnog geïntroduceerd. Herziening is echter niet zomaar mogelijk. Er gelden twee inhoudelijke eisen:

  • 1. het moet gaan om belangen die zijn ontstaan na het nemen van de beslissing; dat wil zeggen om nieuwe belangen, die op een eerder moment niet meegewogen konden worden; en

  • 2. betreft het een aanpassing van de werktijd dan moet het bovendien, in navolging van het vijfde lid, gaan om zwaarwegende dienst- of bedrijfsbelangen, zoals uitgewerkt in het vijfde, negende, tiende en elfde lid.

Verder gelden er twee procedurele voorwaarden:

  • 1. er moet vooraf overleg zijn met de werknemer; en

  • 2. de beslissing moet schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de werknemer. Zulks in navolging van de oorspronkelijke verzoekprocedure (leden zes en acht).

Bij de arbeidsduur is zonder wederzijdse instemming geen herziening mogelijk.

Voortman Van Hijum

Naar boven