32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN ARK

Ontvangen 10 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 2, elfde lid, een volzin toegevoegd, luidende:

Voorts kan het verzoek om aanpassing van de werktijd, bedoeld in het vijfde lid, worden afgewezen op grond van het bedrijfskundige of organisatorische beleid van de werkgever, mits dit voorafgaand aan indiensttreding van de werknemer schriftelijk aan hem is bekendgemaakt.

Toelichting

Bedrijfskundige of organisatorische opvattingen van werkgevers kunnen onlosmakelijk verbonden zijn met het profiel van een bedrijf of organisatie. Ondergetekenden vinden dat werkgevers daarom de ruimte moeten hebben een verzoek tot aanpassing van de werktijd af te wijzen indien zij overtuigend inzichtelijk kunnen maken dat het verzoek niet strookt met de bedrijfsfilosofie. De werkgever dient het beleid met betrekking tot de werktijd te hebben beschreven en voorafgaand aan indiensttreding schriftelijk bekend te hebben gemaakt. Het beleid dient consequent toegepast te worden. Vanzelfsprekend mag de toepassing van het beleid ingevolge het huidige wettelijke kader niet leiden tot discriminatie.

Dijkgraaf Van Ark

Naar boven