Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232874 nr. 5

32 874 Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden

Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen7 november 2011

1. Algemeen

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag. Op de daarin gestelde vragen van de leden van de fracties van de PvdA, het CDA en de SP ga ik hieronder graag in.

2. Gevolgen vrijstelling

De leden van de PvdA-fractie en de leden van CDA-fractie vroegen naar de aansprakelijkheid van de grondroerder die is vrijgesteld van meldplicht voor eventuele door hem aangerichte graafschade.

Het wel of niet doen van een graafmelding heft de eigen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de grondroerder niet op. De agrariër blijft, ook in het geval van een vrijstelling, verantwoordelijke voor de graafwerkzaamheden.

Het is uiteindelijk aan de rechter om de (mate van) aansprakelijkheid vast te stellen.

De leden van de CDA-fractie vroegen of andere groepen dan agrariërs, zoals loonbedrijven, kosteloos zullen kunnen beschikken over gebiedsinformatie, en of dan bij die informatie ook toelichting wordt gegeven die bijdraagt aan de juiste interpretatie van de informatie.

Gebiedsinformatie wordt alleen kosteloos aan agrariërs ter beschikking gesteld, door tussenkomst van Dienst Regelingen. De agrariër kan uiteraard het loonbedrijf dat hij voor graafwerkzaamheden inschakelt, de voor de graafwerkzaamheden benodigde kosteloos verkregen informatie ter beschikking stellen alsmede zijn eigen kennis van het grondgebied.

De leden van de CDA-fractie en de SP-fractie vroegen of er tegen de keuze voor diepte van 50 centimeter in plaats van 40 centimeter waarvoor de vrijstelling van de meldplicht van toepassing zal zijn geen bezwaren zijn, bijvoorbeeld uit het oogpunt van veiligheid.

In de wettelijke systematiek die tot nu toe geldt, is 50 cm als veilige norm aangehouden om te kunnen volstaan met een eenmalige melding. Als agrariërs voor deze ondiepe graafwerkzaamheden de melding achterwege laten wordt dat momenteel gedoogd. Deze aanpak wordt gecontinueerd. Daarmee wordt tevens overbodige regeldruk voorkomen.

De leden van de CDA-fractie vroegen of, naast agrariërs, andere groepen grondroerders op grond van deze wet een vrijstelling van de meldplicht krijgen.

Momenteel wordt niet voorzien dat andere doelgroepen voor een vrijstelling van de meldplicht in aanmerking komen. Mocht dit in de toekomst toch aan de orde komen, dan biedt het voorgestelde artikel 8a de mogelijkheid om een dergelijke aanwijzing te realiseren.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen