Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232874 nr. 4

32 874 Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 11 oktober 2011

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

1.

Algemeen

1

2.

Gevolgen vrijstelling

2

1. Algemeen

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden (Kamerstuk 32 874).

De leden van de PvdA-fractie ondersteunen de doelstelling van de voorgestelde wetswijziging.

De leden van de CDA-fractie hebben met enthousiasme kennisgenomen van de Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden. Voornoemde leden zijn verheugd dat hiermee de lastendruk voor agrariërs aanzienlijk afneemt. Er resten de leden slechts drie vragen.

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij hebben de nodige vragen en opmerkingen.

2. Gevolgen vrijstelling

De leden van de VVD-fractie zijn verheugd met het voorstel van de regering om de agrarische beroepsgroep vrijstelling te verlenen van de meldplicht voor ondiepe graafwerkzaamheden tot een diepte van maximaal 50 cm. Voor de beroepsgroep leidt dit tot aanzienlijk minder lasten- en regeldruk. De leden van de VVD-fractie willen natuurlijk dat de vrijstelling geen afbreuk doet aan de wettelijk verplichting zorgvuldig te graven en onderzoek te doen naar de precieze ligging van kabels en leidingen. De leden van de VVD-fractie merken op dat het voorstel geheel in lijn is met het verzoek dat de leden van de VVD-fractie tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 24 november 2010 heeft gedaan.

De leden van de PvdA-fractie hebben één vraag, namelijk of de grondroerder die is vrijgesteld van meldplicht nog steeds volledig aansprakelijk is voor eventuele door hem aangerichte schade.

Graag vernemen de leden van de CDA-fractie of het kosteloos kunnen beschikken over gebiedsinformatie alleen voor agrariërs geldt of dat bijvoorbeeld ook loonwerkbedrijven hierover kunnen beschikken. Zo ja, wordt er bij het ter beschikking stellen van de informatie ook enige toelichting gegeven die bijdraagt aan de juiste interpretatie van de informatie?

Daarnaast vragen de leden van de CDA-fractie de regering welke partij verantwoordelijk is voor eventuele graafschade bij niet gemelde graafwerkzaamheden op grond van de wettelijk toegestane vrijstelling. De leden van de CDA-fractie hebben het vermoeden dat hier op dit moment nog niets in de wet voor geregeld is en verzoeken de regering om een reactie.

Ook vragen de leden van de CDA-fractie de regering hoe zij reageert op de bezwaren van netbeheerders, die vrezen dat de voorgestelde diepte (50 cm in plaats van 40 cm) tot schade gaat leiden aan de netten.

Tot slot vragen de leden van de CDA-fractie de regering of, naast agrariërs, andere doelgroepen op grond van deze wet eveneens vrijstelling van meldplicht verkrijgen en zo ja, welke.

De leden van de SP-fractie steunen de doelstelling van de wetswijziging om overbodige regeldruk voor agrariërs terug te dringen. Ook het streven naar verlaging van de administratieve lasten voor deze ondernemers kan op steun rekenen van de leden van de SP- fractie. De leden van de SP-fractie vragen zich echter af waarom de regering in het wetsvoorstel nu toch heeft gekozen voor een vrijstelling van een verplichte melding voor reguliere graafwerkzaamheden bij een bewerkingsdiepte van 50 cm in plaats van de door de minister eerder als veilig geachte 40 cm. Kan de regering bij deze bewerkingsdiepte de veiligheid bij graafwerkzaamheden garanderen?

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Van der Ham

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie,

Blacquière


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Thieme, M.L. (PvdD), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Dijkgraaf, E. (SGP), Ziengs, E. (VVD), Schaart, A.H.M. (VVD), Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD), Lodders, W.J.H. (VVD), Dijksma, S.A.M. (PvdA), Samsom, D.M. (PvdA), Smeets, P.E. (PvdA), Vliet, R.A. van (PVV), Gerbrands, K. (PVV), Graus, D.J.G. (PVV), Werf, M.C.I. van der (CDA), Koppejan, A.J. (CDA), Koopmans, G.P.J. (CDA), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Jansen, P.F.C. (SP), ondervoorzitter, Braakhuis, B.A.M. (GL), Tongeren, L. van (GL), Ham, B. van der (D66), voorzitter, Verhoeven, K. (D66) en Jacobi, L. (PvdA).

Plv. leden: Ouwehand, E. (PvdD), Schouten, C.J. (CU), Staaij, C.G. van der (SGP), Leegte, R.W. (VVD), Houwers, J. (VVD), Elias, T.M.Ch. (VVD), Taverne, J. (VVD), Jadnanansing, T.M. (PvdA), Dekken, T.R. van (PvdA), Dikkers, S.W. (PvdA), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Mos, R. de (PVV), Dijck, A.P.C. van (PVV), Ormel, H.J. (CDA), Holtackers, M.P.M. (CDA), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Gerven, H.P.J. van (SP), Irrgang, E. (SP), Grashoff, H.J. (GL), Gent, W. van (GL), Koolmees, W. (D66), Veldhoven, S. van (D66) en Groot, V.A. (PvdA).