Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132867 nr. 2

32 867 Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het hierna in artikel II omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

ARTIKEL II

De Grondwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 42 komt als volgt te luiden:

Artikel 42

De ministers vormen de regering. Zij zijn verantwoordelijk.

B

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. De Tweede Kamer der Staten-Generaal formuleert ten behoeve van de vorming van een regering een informatieopdracht of formatieopdracht, en wijst voor de uitvoering daarvan een of meer informateurs, onderscheidenlijk formateurs, aan.

  • 3. Een koninklijk besluit tot benoeming van de minister-president wordt voorgedragen door een of meer formateurs, aangewezen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

C

Artikel 48, eerste volzin, komt te luiden: Het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, wordt ondertekend door de minister-president die op grond van artikel 43, derde lid, is voorgedragen.

D

In artikel 105, tweede lid, en artikel 137, tweede en vijfde lid, wordt «of vanwege de Koning» vervangen door: de regering.

E

In artikel 138, eerste lid en artikel 139 wordt «Koning» vervangen door: regering.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,