Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732864 nr. 5

32 864 Academische zorg

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2017

Hierbij bied ik u het bestuurlijk akkoord «plan van aanpak ROBIJN» aan1. ROBIJN is een gezamenlijk traject van de NFU, NZa en VWS en heeft tot doel de toegang, verdeling en verantwoording van de Beschikbaarheidsbijdrage academische zorg objectiever en transparanter te maken. Dit naar aanleiding van een interdepartementaal beleidsonderzoek uit 20122 waarin werd geconcludeerd dat de transparantie en verantwoording rondom de BBAZ niet voldoende is. In dit plan van aanpak beschrijven de partijen wat er tot nu toe is gerealiseerd en worden de hoofdlijnen van een nieuwe manier van toekennen, verdelen en verantwoorden van de BBAZ geschetst. Tevens worden de afspraken in een tijdpad geplaatst die, na een overgangsperiode van 2017 t/m 2019, moeten leiden tot toepassing van de nieuwe systematiek in 2020.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Interdepartmentaal beleidsonderzoek (IBO) universitair medische centra (2012)