32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 december 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel I, onderdeel C, komt artikel 24, eerste lid, te luiden:

1. Bij regeling van Onze Minister worden de gevaarlijke stoffen aangewezen, voor zover de gevaarzetting daartoe aanleiding geeft, waar een besluit als bedoeld in het tweede lid op van toepassing is. De aanwijzing van de gevaarlijke stoffen kan in nader te bepalen hoeveelheden geschieden.

2

Artikel III wordt vervangen door drie artikelen, luidende:

ARTIKEL III

Aan onderdeel D van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

6. De artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste, tweede en derde lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht, 32 450) tot wet is of wordt verheven, en deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van die wet:

a. eerder in werking treedt of is getreden dan deze wet, vervalt artikel III van deze wet en wordt in artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen: de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste, tweede en derde lid

b. later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen: de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste, tweede en derde lid

ARTIKEL V

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 mei 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht, 32 389), tot wet is of wordt verheven, en artikel 3.15 van die wet later in werking treedt dan deze wet, vervalt artikel 3.15 van die wet.

Toelichting

Deze nota van wijziging regelt:

1. een nadere invulling van de bevoegdheid om de gevaarlijke stoffen ten behoeve van de gemeentelijke routering vast te stellen

2. de samenloop met twee andere nog in het parlement aanhangige wetsvoorstellen.

1. De gevaarlijke stoffen waarop een gemeentelijk routeringsbesluit van toepassing is – de zogenoemde routeplichtige stoffen – zijn opgenomen in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). Dit wetsvoorstel beoogt daar geen verandering in te brengen.

De vaststelling van de routeplichtige stoffen wordt bij voorkeur en waar mogelijk afgestemd op het internationale tunnelregime. Dit regime is opgenomen in de bijlage bij het in UNECE-verband vastgestelde ADR-Verdrag voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en regelt beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door verschillende categorieën van tunnels. Bij de indeling van deze tunnelcategorieën speelt de gevaarzetting van de verschillende stoffen een rol. Dit element als ook de mogelijkheid om te differentiëren naar verschillende hoeveelheden van de te vervoeren stof vormen nu reeds het kader van de vaststelling van de routeplichtige stoffen, opgenomen in artikel 5 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen. Nu in dit wetsvoorstel er voor is gekozen om de vaststelling van routeplichtige stoffen direct te delegeren aan de minister, worden deze elementen bij deze nota van wijziging alsnog aan deze bevoegdheid van de minister verbonden.

2. Met artikel III van dit wetsvoorstel worden de vaststelling van de infrastructuur voor het basisnet en de vaststelling van de risicoplafonds toegevoegd aan de zogeheten negatieve lijst van de Algemene wet bestuursrecht, zodat daartegen geen beroep openstaat bij de bestuursrechter. Met het wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken 32 450) wordt genoemde lijst overgeheveld naar artikel 1 van bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) bij de Algemene wet bestuursrecht. Het in deze nota van wijziging opgenomen artikel IV houdt rekening met deze wijziging en met de mogelijkheid dat de Wet aanpassing bestuursprocesrecht later of juist eerder in werking treedt dan deze wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

In de genoemde Wet revitalisering generiek toezicht wordt bepaald dat de artikelen 17 en 19 van de huidige Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervallen. Met artikel V wordt voorkomen dat, in geval de Wet revitalisering generiek toezicht later in werking treedt dan dit wetsvoorstel, in plaats van de huidige artikelen de nieuw voorgestelde artikelen 17 en 19 van de gewijzigde Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervallen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven