Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032861 nr. 62

32 861 Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Waterstaat

Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2020

In de Ontwerpbegroting 2020 is opgenomen dat in 2021 een beleidsdoorlichting wordt uitgevoerd voor artikel 20, onderdeel Geluid, van de begroting van IenW (HXII). De vorige beleidsdoorlichting op dit terrein is uitgevoerd in 2015 (Kamerstuk 32 861, nr. 17). Het past beter bij de belangrijke momenten in de ontwikkeling van het geluidbeleid en de kaders van de Omgevingswet om de nieuwe beleidsdoorlichting niet in 2021 maar in 2022 uit te voeren. Dit licht ik hieronder toe.

De aanbevelingen van de voorgaande beleidsdoorlichting zijn zoveel mogelijk meegenomen bij het ontwikkelen van een nieuwe opzet voor de geluidsanering in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Deze wordt momenteel verder uitgewerkt in de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet en de Subsidieregeling sanering omgevingslawaai Omgevingswet. De nieuwe saneringsregeling start tegelijkertijd met het inwerkingtreden van de Omgevingswet in 2022. Uitkomsten uit een beleidsevaluatie in 2021 kunnen daarmee geen doorwerking meer hebben in de nieuwe saneringsregels.

Het voornemen is om in de evaluatie in 2022 onder andere in te gaan op de wijze waarop de aanbevelingen uit 2015 zijn verwerkt in de nieuwe saneringsregeling. In 2022 kan hiervan het volledige beeld gegeven worden, wat nog niet kan in 2021 omdat de genoemde subsidieregeling dan nog in ontwikkeling is. Wegens de stelselwijziging zal de evaluatie verder vooral terug kijken op de resultaten die bereikt zijn onder het bestaande recht (Wet geluidhinder). Deze resultaten worden ieder jaar ook samengevat in het Jaarverslag over de begroting van IenW (HXII). Een doorlichting gericht op evalueren van de werking van het nieuwe stelsel voor geluidsanering is voorzien in 2027, in lijn met de voor dat moment geplande bredere evaluatie van de Omgevingswet in overeenstemming met artikel 23.9 Omgevingswet.

Conform de Regeling periodiek evaluatieonderzoek dient er binnen iedere termijn van 7 jaar een beleidsdoorlichting te worden uitgevoerd. Het uitvoeren van de beleidsdoorlichting geluid in 2022 valt nog binnen de termijn van 7 jaar die de Regeling periodiek evaluatieonderzoek voorschrijft. Deze planning is ook onderdeel van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) die u bij de Ontwerpbegroting 2021 van IenW (HXII) (Kamerstuk 35 570 XII) wordt aangeboden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer