32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

C BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2014

Hierbij bied ik u het rapport «Analytische grenswaarden voor drugs»1 van 26 juni 2014 aan. Deze grenswaarden worden in de schriftelijke stukken bij het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32 859) dat de Eerste Kamer op 23 september jl. heeft aanvaard, aangeduid als nullimieten. Het rapport is onder leiding van het Nederlands Forensisch Instituut opgesteld door een adviescommissie waarvan onder meer deskundigen uit Nederland, België en Duitsland op het onderzoeksgebied van rijden onder invloed deel hebben uitgemaakt.

De door de adviescommissie voorgestelde nullimieten hebben betrekking op dezelfde drugs waarvoor eerder een adviescommissie van soortgelijke samenstelling als de onderhavige gedragsgerelateerde grenswaarden heeft voorgesteld. Voor die grenswaarden verwijs ik naar het Advies grenswaarden voor drugs van 31 maart 2010, dat als bijlage bij de memorie van toelichting was gevoegd. Van de door de adviescommissie voorgestelde nullimieten voor drugs maakt tevens een voorstel voor een nullimiet voor alcohol deel uit.

Zoals in artikel 8, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 in de nota van wijziging bij het wetsvoorstel is voorgesteld, zullen de nullimieten gaan gelden voor de bestuurder van een voertuig die onder invloed is van een combinatie van drugs of van één of meer drugs en alcohol. De gedragsgerelateerde grenswaarden zullen van toepassing zijn indien de bestuurder van een voertuig maar één drug heeft gebruikt. Door deze systematiek wordt de bestuurder die drugs en alcohol gecombineerd heeft gebruikt, steviger aangepakt dan de bestuurder die één van die stoffen tot zich heeft genomen. Voor meer achtergrondinformatie op dit punt verwijs ik u naar de toelichting bij de nota van wijziging.

Het is de bedoeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu en mij dat de voorgestelde nullimieten worden gecodificeerd in de op artikel 8, vijfde lid, gebaseerde algemene maatregel van bestuur waarin ook de gedragsgerelateerde grenswaarden zullen worden neergelegd die voor enkelvoudig drugsgebruik zullen gelden. Het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur zal te zijner tijd overeenkomstig de gebruikelijke procedure ingevolge artikel 2b, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden voorgehangen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 155909.

Naar boven