Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532859 nr. 17

32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2015

Bij de behandeling van het wetsvoorstel verbeteren aanpak rijden onder invloed van drugs (Kamerstuk 32 859) heeft mijn ambtsvoorganger gemeld dat de wet op 1 juli 2015 in werking zal treden. Hierbij heeft hij wel het voorbehoud gemaakt dat alle randvoorwaarden, onder andere de ICT, op orde moeten zijn.

Onder regie van mijn departement zijn de nationale politie, het NFI en het OM, nadat uw Kamer en kort daarna ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel hadden ingestemd, voortvarend aan de slag gegaan met de voorbereidingen om de wet te kunnen handhaven. U moet daarbij denken aan zaken als het door het NFI ontwikkelen en accrediteren van onderzoeksmethoden voor de grenswaarden bij enkelvoudig gebruik en de nullimieten bij gecombineerd gebruik. Het gaat verder ook om door het OM opstellen van het strafvorderingsbeleid en om de aanpassing van ICT-systemen bij de politie, het OM en het NFI evenals de opleiding van mensen bij deze organisaties.

Deze zaken liggen op schema voor de implementatie van de wet.

Belangrijk onderdeel in de wet is dat de politie met behulp van een speekseltester als voorselectie instrument op het gebruik van drugs zal kunnen controleren.

Het aanschaffen door de politie van de speekseltester dient door een Europese aanbestedingsprocedure te gebeuren. Over de inkoop door de politie heeft mijn ambtsvoorganger reeds eerder aan uw Kamer gemeld dat er geen twijfel mag bestaan over de integriteit van de inkoopprocessen van de politie.

De aanbestedingsprocedure kent een aantal vaste voorgeschreven stappen met vaste termijnen waar niet vanaf geweken kan en mag worden.

De aanbesteding kan door de politie ter hand worden genomen als de zogenaamde technische en gebruikerseisen voor de speekseltester. vastgesteld zijn. Naar verwachting is dit traject eind april afgerond en kan vervolgens in mei de aanbesteding door de politie formeel van start gaan.

Het zorgvuldig doorlopen van de aanbestedingsprocedure betekent dat de definitieve gunning aan de leverancier waar uiteindelijk voor wordt gekozen, niet eerder dan in het voorjaar van 2016 kan plaatsvinden.

Het bovenstaande betekent dat ik de streefdatum van in werking treden van de wet heb vastgesteld op 1 juli 2016.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur