Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432854 nr. 22

32 854 Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2014

Graag wil ik uw Kamer informeren over de marktscan ambulancezorg 2010–2013 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze marktscan, met de bijbehorende aanbiedingsbrief, treft u bijgaand ter informatie aan1.

De marktscan geeft de stand van zaken in de ambulancezorg weer. Het is voor het eerst dat de NZa voor deze sector een marktscan uitbrengt. De marktscan omvat een beschrijving van de structuur van de ambulancesector, het gedrag van de betrokken partijen en de uitkomsten ten aanzien van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ambulancezorg.

Het overall beeld van de ambulancezorg dat uit de marktscan naar voren komt is dat van een sector in beweging. Zo is in 2013 de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) in werking getreden, waarmee per veiligheidsregio nog maar één aanbieder (Regionale Ambulancevoorziening, RAV) is aangewezen als aanbieder van ambulancezorg in die regio. In het verlengde van deze nieuwe wet is met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe bekostigingsstructuur ingevoerd, waarin de beschikbaarheid van ambulancezorg centraal staat in plaats van de productie. Tegelijk met deze nieuwe bekostigingsstructuur zijn structureel en incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld, deels samenhangend met de actualisering van het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid die ik u op 16 juli 2013 heb toegestuurd. De NZa verwacht op basis van deze ontwikkelingen dat de toegankelijkheid van de ambulancezorg de komende jaren zal verbeteren.

Daarnaast constateert de NZa dat de sector, in samenwerking met het CBO, werkt aan een verdere ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de ambulancezorg waarmee de transparantie over de kwaliteit van de ambulancezorg zal worden vergroot. De kwaliteit van ambulancezorg omvat immers meer dan alleen de aanrijtijd.

Om de effecten van deze wijzigingen de komende jaren te kunnen monitoren, brengt de NZa de marktscan op dit moment uit. Deze marktscan kan derhalve gezien worden als een nulmeting.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer