Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332854 nr. B;15

32 854 Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

B/ nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ter griffie van de Eerste en van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 2 oktober 2012.

De wens dat het in de maatregel

geregelde onderwerp bij de wet

wordt geregeld kan door of namens

een van beide Kamers of door ten

minste vijftien leden van de

Eerste Kamer dan wel dertig

leden van de Tweede Kamer te

kennen worden gegeven uiterlijk

op 1 november 2012.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2012

Bijgaand ontvangt u van mij een vastgestelde algemene maatregel van bestuur in het kader van de nahangprocedure op grond van artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen. 1)

De algemene maatregel van bestuur betreft enkel (technische) wijzigingen die voortvloeien uit de vervanging van de Wet ambulancevervoer door de Tijdelijke Wet ambulancezorg.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer