32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2019

In augustus 2018 is de Taskforce Herijking Afvalstoffen (THA) van start gegaan. Het doel van de THA is het uitbrengen van een advies over hoe belemmeringen die overheden en bedrijven ervaren in de wet- en regelgeving met betrekking op afval op weg naar een circulaire economie, zijn weg te nemen. De THA betrekt in dit advies ook de uitvoering van deze wet- en regelgeving.

De bevindingen van de THA zijn beschreven in het tussenrapport Grondstof of afval. U heeft mij in het Algemeen Overleg Circulaire Economie van 11 april jl. gevraagd of het tussenrapport van de THA naar uw Kamer kan worden gezonden, voorafgaande aan het Algemeen Overleg Water van 20 juni. De tussenrapportage treft u in de bijlage aan1. Ook heeft u mij gevraagd om aansluiting te zoeken met het Ministerie van LNV ten einde inzichtelijk te maken welke knelpunten in de meststoffenwet agrariërs ervaren die plantaardige meststoffen gebruiken. Ik kan u meedelen dat de THA contact heeft gelegd met het Ministerie van LNV.

Ik ben de Taskforce erkentelijk voor het tussenrapport. Dit rapport biedt een helder overzicht van vigerende wet- en regelgeving en brengt inzichtelijk in kaart waar ervaren knelpunten zitten. Als volgende stap zal de taskforce oplossingsrichtingen voor de belemmeringen in beeld brengen. De THA zal deze oplossingsrichtingen opnemen in de eindrapportage, die in het najaar van 2019 wordt verwacht. Ik zie de eindrapportage graag tegemoet en zal u die, samen met een beleidsreactie, doen toekomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven