32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 76 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2019

Hierbij bied ik u het Uitvoeringsprogramma circulaire economie aan1. In de kabinetsreactie van 29 juni 2018 over de transitie-agenda’s circulaire economie, heb ik u aangekondigd met dit gezamenlijk uitvoeringsprogramma 2019 – 2023 voor de Circulaire economie te komen.

Het programma laat zien welke concrete acties binnen de vijf prioritaire ketens (biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen) worden uitgevoerd. Daarnaast concretiseert het kabinet de dwarsdoorsnijdende thema’s, instrumenten waarmee de transitie versneld en opgeschaald wordt.

Ik stuur dit uitvoeringsprogramma mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is het programma tot stand gekomen met betrokkenheid van de overige bewindspersonen.

Het kabinet spreekt zijn dank uit voor de inzet van de voorzitters, de transitieteamleden en de partners van het grondstoffenakkoord. Gezamenlijk hebben we dit uitvoeringsprogramma vormgegeven.

Ik zal u vanaf 2020 jaarlijks voor de zomer een actualisering van het uitvoeringsprogramma sturen. Tussentijdse ontwikkelingen zullen actief met uw Kamer worden gedeeld.

Bijgevoegd bij deze brief vindt u:

  • het uitvoeringsprogramma 2019–20232;

  • een overzicht van de moties en politieke toezeggingen die met het uitvoeringsprogramma worden ingevuld3.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven