32 851 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2018

Met mijn brief van 13 juli 20181 heb ik u geïnformeerd over de stappen om te komen tot een voorstel met alle partijen voor structurele financiering van de grensinformatiestructuur. Tevens heb ik u gemeld dat ik heb besloten vanaf 2019 in gelijke mate met de regio structureel te gaan bijdragen aan de kosten voor de grensinfopunten (GIP’s) en de backoffice van de SVB structureel zal financieren. Met deze brief wil ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), op de hoogte stellen van de stand van zaken ten aanzien van het financieringsvraagstuk van de GIP’s.

De zomerperiode heeft in het teken gestaan van ambtelijke voorbereiding op de bestuurlijke gesprekken met de regio’s. Bemoedigend signaal daaruit is dat het aanbod van SZW, zoals eerder beschreven, in de regio’s over het algemeen positief is beoordeeld. Vanaf begin september zijn de bestuurlijke gesprekken in de regio gestart. Naast de noodzaak tot sluitende financiële afspraken is een belangrijk onderwerp van gesprek om in de fase vanaf 2019 komen tot verdere kwaliteitsverbetering, effectiviteit en samenwerking tussen de GIP’s.

Met de Provincies Zeeland en Limburg heeft het bestuurlijke gesprek inmiddels plaatsgevonden. Beide hebben ingestemd met het voorstel van SZW om de kosten van de frontoffices (GIP’s) gelijk tussen Rijk en regio te verdelen en als provincie ook zelf een bijdrage te leveren.

De Provincie Zeeland neemt het initiatief om met de overige regionale actoren de regionale bijdrage toe te zeggen. Tezamen met de Rijksbijdrage kan op deze wijze voor het GIP Terneuzen een sluitende toekomstige dekking gerealiseerd worden. Daarnaast heeft de Provincie zich bereid verklaard om in overleg te treden met regionale bestuurders in West-Brabant om te komen tot betere samenwerking, kwaliteit en dekking van de grensinformatiestructuur aan de Nederlands-Vlaamse grens.

In Limburg hebben Provincie en regionale partijen overeenstemming bereikt over een 50–50 verdeling van de regionale bijdrage. Gedeputeerde staten van de provincie Limburg hebben hun bijdrage reeds bestuurlijk bekrachtigd. In het overleg is voorts geconstateerd dat met de toezeggingen vanuit het Rijk, Provincie en de overige regionale partijen toekomstige financiering voor de GIP’s Aachen-Eurode en Maastricht kan worden bereikt. Hierbij wordt voor Aachen-Eurode uitgegaan van een gelijke inzet vanuit de Duitse partijen.

Voor het GIP Mönchengladbach is met de toezegging vanuit Rijk en Provincie vooralsnog het grootste deel van de kosten (Nederlandse zijde) gedekt. De regionale partijen zijn hier nog in overleg voor het resterende deel. De verwachting is dat dit zal slagen.

Later deze maand zal in Assen en Zwolle met de betrokken regionale bestuurders gesproken worden over de financiering van de GIP’s in Bad Nieuweschans en Gronau. Ook de gesprekken met de overige regio’s worden binnenkort gevoerd. Het uitgangspunt is om de bestuurlijke gesprekken in oktober afgerond te hebben.

Op basis van de ervaringen tot nu toe ben ik optimistisch dat ook in de overige regio’s het gesprek een positieve uitkomst zal hebben. De verantwoordelijkheid en coördinatie die Provincies in dit proces op zich nemen sterken mij daarin. Voor de begrotingsbehandeling zullen de afspraken over financiering en doorontwikkeling van de GIP’s tussen Rijk en regio formeel worden vastgelegd.

In mijn vorige brief (Kamerstuk 32 851, nr. 50) gaf ik aan dat namens het kabinet de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties over de langjarige financiering van de GIP’s in contact blijft met zijn ambtgenoten in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De Noordrijn-Westfaalse Minister van Bonds- en Europese aangelegenheden en Internationale zaken heeft te kennen gegeven dat hij het streven deelt om met het oog op de regeringsconsultatie op 19 november 2018, voor de GIP’s aan de Noordrijn-Westfaals-Nederlandse grens een financieringsmodel uit te werken.

Over de verdere uitkomsten zal ik u voor de begrotingsbehandeling nader informeren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Kamerstuk 32 851, nr. 50

Naar boven