32 849 Mijnbouw

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment onvoldoende nut en noodzaak is voor de winning van schaliegas in Nederland;

verzoekt de regering, naast de voorbereidende werkzaamheden voor de Structuurvisie Ondergrond geen extra onderzoek te doen naar de winning van schaliegas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Naar boven