32 849 Mijnbouw

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slechts tot 2020 een politiek moratorium geldt voor het commercieel opsporen en winnen van schaliegas;

overwegende dat dit onzekerheid laat ontstaan over de winning van schaliegas in delen van Nederland en dat de regering voornemens is hiervoor in de Structuurvisie Ondergrond ruimte te willen laten;

spreekt uit, in de Structuurvisie Ondergrond het winnen van schaliegas op land uit te willen sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Smaling

Thieme

Naar boven