32 849 Mijnbouw

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat stijgend grondwater onder de verantwoordelijkheid valt van de Nederlandse Staat;

constaterende dat gedupeerden in het mijnbouwschadegebied Zuid-Limburg schade ondervinden van stijgend grondwater;

verzoekt de regering, haar zorgplicht in dezen na te komen en schade ontstaan door het niet nakomen hiervan te vergoeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Klever

Naar boven