32 849 Mijnbouw

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zich in de provincie Friesland en rond Woerden een deel van de Nederlandse kleinere aardgasvelden bevindt en dat deze aardgasvelden een belangrijke rol vervullen in het zogenaamde kleineveldenbeleid;

constaterende dat het kabinet de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft overgenomen;

constaterende dat de zorgen over de effecten van gaswinning op de natuur en ondergrond niet weggenomen zijn;

verzoekt de regering, indien besloten wordt om wel over te gaan tot het afgeven van een winningsvergunning, vooraf een nulmeting van de woningen in het winningsgebied te maken en daarnaast te bepalen dat omkering van bewijslast wordt toegepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven