32 849 Mijnbouw

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat prioriteit moet worden gegeven aan de transitie van fossiele energie naar schone energie;

van mening dat winning van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gaswinning, windenergie op zee en aardwarmtewinning niet in de weg mag zitten;

verzoekt de regering, het principe «voorrang voor duurzaam» te hanteren bij activiteiten in de ondergrond en bij het ruimtegebruik op zee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven