32 849 Mijnbouw

Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister werkt aan een Structuurvisie Ondergrond waarin het afwegingskader van mijnbouwactiviteiten in bijzondere natuurgebieden een plaats zal krijgen;

overwegende dat Natura 2000-gebieden beschermd moeten worden tegen de negatieve gevolgen van mijnbouwactiviteiten zoals gasboringen en zoutwinning;

verzoekt de regering, in de Structuurvisie Ondergrond een uitsluiting voor mijnbouwactiviteiten in of nabij Natura 2000-gebieden op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Thieme

Naar boven