32 849 Mijnbouw

Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de stimuleringsmaatregel voor mijnbouwers om gas in de Noordzee te winnen eind 2016 afloopt;

overwegende dat stimuleringsmaatregelen niet gericht zouden moeten zijn op fossiele brandstoffen maar op duurzame alternatieven en energiebesparende maatregelen;

verzoekt de regering, de financiële stimuleringsmaatregel voor de exploitatie van gaswinning in de Noordzee niet te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Thieme

Naar boven