32 849 Mijnbouw

Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bodemdaling door gas- en zoutwinning in het gebied rondom Wijnaldum veel sneller gaat dan tot nu toe verwacht;

constaterende dat de bodemdaling in Groningen als gevolg van de gaswinning heeft laten zien dat bodemdaling ernstige gevolgen kan hebben;

verzoekt de regering om, geen nieuwe vergunningen voor gas- en zoutwinning rondom Wijnaldum af te geven en bestaande vergunningen niet te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Thieme

Naar boven