Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032849 nr. 204

32 849 Mijnbouw

Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2020

Hierbij stuur ik u het advies van de Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee (Auditcommissie) over de nulmeting 2019 van Frisia Zout B.V. (Frisia). De Auditcommissie heeft haar advies op 31 augustus 2020 aan mij uitgebracht (bijlage 1)1.

Frisia heeft de vereiste toestemmingbesluiten van de Ministeries van EZK en LNV om met een schuine boring vanaf het vasteland zout te mogen winnen vanuit de concessie Havenmond bij Harlingen. De zoutwinning dient binnen de toegestane gebruiksruimte te blijven en mag geen negatieve effecten veroorzaken op de beschermde natuurwaarden van de Waddenzee. Wel heb ik als voorwaarde gesteld, zoals aangegeven in mijn brief van 3 maart 2020 (Kamerstuk 32 849, nr. 201) aan uw Kamer, dat voor de start van de winning ook de nulmeting op orde moet zijn.

De Auditcommissie heeft in 2017 een advies gegeven over de opzet van de nulmeting. De Minister van LNV heeft op 5 juli 2018 een goedkeuringsbesluit genomen over het integraal monitoringsplan Monitoring TO-situatie Waddenzee Zoutwinning. In juni 2019 heeft Frisia een nulmetingsrapportage over het monitoringsjaar 2018 opgeleverd. De Auditcommissie heeft mij hierover in december 2019 geadviseerd. Ik heb uw Kamer met bovengenoemde brief op 3 maart 2020 geïnformeerd. Frisia heeft op basis van de aanbevelingen van de Auditcommissie een herziene versie van de nulmeting 2018 ingediend. Deze heb ik wederom ter advies voorgelegd aan de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft hierover advies uitgebracht op 24 mei 2020. In dit advies geeft de Auditcommissie aan dat er nog een aantal verbeterstappen mogelijk zijn. Frisia heeft mij op 28 juni 2020 de monitoringsrapportage betreffende de nulmeting 2019 toegestuurd, waarin de aanbevelingen over de herziene nulmeting 2018 zijn verwerkt.

Op 31 augustus heeft de Auditcommissie advies uitgebracht over de nulmeting 2019. In haar advies stelt de Auditcommissie dat de rapportage van goede kwaliteit is en degelijke achtergrondrapporten bevat. Tevens stelt de Auditcommissie dat rekening houdend met de aangekondigde verbeteringen er een goed en samenhangend beeld van de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied is ontstaan en daarmee een zinvol vergelijkingspunt voor de winningsfase.

Op basis van dit advies van de auditcommissie zie ik geen belemmeringen meer voor Frisia, om te starten met de winning.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.