32 849 Mijnbouw

Nr. 181 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2019

Op 25 maart 2019 heb ik een advies ontvangen van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) over een landelijke aanpak voor de afhandeling van alle mijnbouwschade in Nederland, met uitzondering van schade die het gevolg is van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Als eerste uitwerking van haar advies heeft de Tcbb een voorstel voor een landelijk schadeprotocol voor de gaswinning uit de kleine velden op het vasteland bijgevoegd. Hierbij doe ik u het advies toekomen1.

Voordat ik uw Kamer mijn appreciatie van dit advies kan sturen, wil ik het advies voor commentaar voorleggen aan IPO, VNG en Nogepa. Ook ga ik in gesprek met de zoutbedrijven en de geothermiesector om met hen te bezien of en hoe zij zich bij schadeafhandeling onderscheiden ten opzichte van de gaswinning. Hiermee houd ik rekening bij het opstellen van de voor die sectoren geldende schadeprotocollen en met hen te sluiten convenanten. Daarnaast zal ik een analyse maken van de mogelijkheden die het advies biedt voor schade als gevolg van de voormalige kolenwinning in Limburg. Ook zal ik een eerste toets doen op uitvoerbaarheid van de Tcbb-voorstellen. Ik zal daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan het ontzorgen van gedupeerden bij het aantonen van het causaal verband tussen de mijnbouwactiviteit en de schade.

Ik heb tot de zomer nodig om bovenstaande stappen uit te werken en zal uw Kamer vóór het Algemeen Overleg van 22 mei 2019 informeren over de stand van zaken.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven