32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 770 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 7 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat VN-rapporteurs uiterst kritisch zijn op het Rotterdamse woonbeleid en de sloop van de Tweebosbuurt, waarbij mogelijk mensenrechten zijn geschonden;

constaterende dat het kunnen verkrijgen van rijksgeld doorslaggevend was voor woningbouwcorporatie Vestia om tot snelle sloop over te gaan;

verzoekt de regering, bij het verlenen van financiële steun, zoals uit het Volkshuisvestingsfonds of de RVV, te eisen dat zeggenschap voor bewoners goed geregeld is en dat bewoners recht op terugkeer hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Baarle

Nijboer

Bromet

Naar boven