Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202132847 nr. 727

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 727 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2021

Op 17 februari jl. heb ik uw Kamer een brief gestuurd over de uitvoering van de motie van het lid Beckerman c.s. (Kamerstuk 35 488, nr. 13) waarin wordt gevraagd om in 2021 de huren in de sociale huursector te bevriezen1. Ik heb daarbij aangegeven dat ik verhuurders tegemoet wil komen voor de inkomsten die zij als gevolg van de huurbevriezing mislopen. Hiervoor stelt het kabinet structureel € 200 mln. beschikbaar.

Op 25 februari jl. heeft uw Kamer de motie van het lid Nijboer c.s.2 aangenomen. Met deze motie wordt het kabinet verzocht de € 200 mln. die het kabinet structureel beschikbaar stelt voor de tegemoetkoming van verhuurders, te dekken uit een verlaging van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Uw Kamer heeft mij op 25 februari jl. verzocht om een brief voor het WGO Woningwet van 8 maart a.s. over de uitvoering van deze motie. Middels deze brief informeer ik uw Kamer dat het kabinet de motie Nijboer c.s. zal uitvoeren. Het kabinet zal voor de tegemoetkoming aan verhuurders de BIK (in 2022) en de envelop bestemd voor een regeling met een soortgelijk doelbereik als de BIK na 2022 structureel verlagen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstuk 35 488, nr. 17.

X Noot
2

Kamerstuk 33 118, nr. 180.