32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 697 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2020

Hierbij informeer ik u over het uitvoeren van de overgenomen motie van het lid Koerhuis, ingediend tijdens het VAO Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving op 29 oktober 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 18, VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving): «Verzoekt de regering, de aanvragen, projectplannen en businesscases van de toegekende projecten en het advies van de Adviescommissie Aardgasvrije Wijken naar de Tweede Kamer te sturen, Kamerstuk 32 813, nr. 596».

Hierbij stuur ik u de door het lid Koerhuis gevraagde informatie toe. Deze bestaat uit de aanvragen van de 19 geselecteerde proeftuinen aardgasvrije wijken van de 2e ronde, inclusief documenten zoals de projectplannen en businesscases, en de motiveringen1 van de selectie van deze 19 proeftuinen opgesteld door de Adviescommissie aardgasvrije wijken.

De aanvragen2 heb ik tevens openbaar gemaakt onder de Wet openbaarheid van bestuur via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken/deelnemende-gemeenten-aardgasvrij-maken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

De aanvragen zijn ook digitaal beschikbaar bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven