Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032847 nr. 637

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 637 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2020

De Minister voor Milieu en Wonen informeerde in haar brief van 18 februari jl. uw Kamer over de initiële overeenstemming die het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk bereikt hebben over de ontwikkeling van locatie Valkenburg (Kamerstuk 32 847, nr. 609). In deze gebiedsontwikkeling zullen tenminste 5000 woningen gerealiseerd worden die substantieel verlichting geven op de woningmarkt in dit deel van de Randstad.

Hierbij informeer ik u dat ik op 5 maart jl., mede namens de Minister van Wonen en Milieu, de bestuurlijke afspraak tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en de gemeente Wassenaar voor de ontwikkeling van locatie Valkenburg ondertekend heb1. Deze bestuurlijke afspraak vormt een nadere invulling en aanscherping van de eind 2018 gemaakte afspraken tussen deze partijen. Gezien het grote tekort aan woningen in Nederland richten deze nadere afspraken zich erop om zo snel mogelijk nieuwe en betaalbare woningen in dit gebied te realiseren. Ter bespoediging van de voortgang is dit ingevuld met concrete mijlpalen voor de ontwikkeling van locatie Valkenburg die actief gemonitord worden.

Een belangrijke volgende mijlpaal is het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van locatie Valkenburg tussen de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf begin juli 2020. Hierin wordt binnen het kader van deze bestuurlijke afspraak meer gedetailleerde afspraken vastgelegd die als uitgangspunt dienen voor de gehele gebiedsontwikkeling, waaronder de bestemmingsplannen voor woningen.

Bij de partijen heeft het gezamenlijke gevoel van urgentie voor spoedige realisatie van woningbouw geleid tot hierboven genoemde bestuurlijke afspraken. Op basis van de huidige gemaakte afspraken heb ik het vertrouwen dat de mijlpalen gehaald gaan worden met als doel dat de grond eind 2021 bouwrijp gemaakt kan worden ten behoeve van woningbouw.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl