Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032847 nr. 636

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 636 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2020

Het aanpakken van de grote woningtekorten vraagt om commitment en tempo van veel partijen. Het kabinet stuurt daarom aan op een actieve, langjarige samenwerking met medeoverheden, corporaties en private partijen om de werking van de woningmarkt te verbeteren en op de kortst mogelijke termijn voldoende betaalbare woningen bij te bouwen.

In dit kader ben ik dan ook verheugd uw Kamer te informeren over de ondertekening van de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen op 4 maart jongstleden. De woondeal, de brief die ik daarover ontvangen heb van de samenwerkende corporaties in de regio en de steunverklaring namens de Neprom, Bouwend Nederland en IVBN, alsmede die van de NS stuur ik als bijlagen bij deze brief mee1.

In de afgelopen jaren is de regio als geheel en de steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder, snel gegroeid. De prognoses tot 2030 en 2040 laten zien dat deze groei doorzet en dat zonder een extra stap van alle partijen de woningtekorten in de regio steeds groter worden. Ook zijn de complexe leefbaarheidsopgaven, de strategische ligging en de groene ambities van de regio mede aanleiding geweest om de handen in één te slaan. Deze woonopgaven in de regio kunnen alleen worden gerealiseerd door samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers en (bouw)ontwikkelaars. De woondeal is dan ook het startpunt van een langjarig samenwerkingstraject tussen de partijen.

Er zijn afspraken gemaakt om sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen bij te bouwen. Tot 2025 gaat het om 20.000 woningen, 5.000 meer dan eerder gepland. Op de lange termijn gaat het om een bouwproductie van 50.000 tot 60.000 woningen. De regio zorgt daarbij voor een totale planvoorraad tot en met 2030 van 130% van de woningbehoefte. Om snel tot concrete resultaten op concrete locaties te komen vinden overheden, private partijen en maatschappelijke organisaties elkaar aan de zogeheten Versnellingstafel.

Het versterken van het groene profiel en ook het bereikbaar houden van de regio zijn belangrijke uitgangspunten waarover eveneens afspraken zijn gemaakt. Ook wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.

Alle 18 gemeenten kunnen vanaf één dag na de ondertekening van de woondeal een beroep doen op het hogere tarief in de korting op de verhuurderheffing voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Ik heb uw Kamer over de aanpassing van deze regeling reeds geïnformeerd.

Met een woondeal worden krachten van verschillende overheidslagen gebundeld in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is. De regio Arnhem-Nijmegen is na de Zuidelijke Randstad, de MRA, Utrecht, Eindhoven en Groningen de zesde regio waarmee een woondeal is gesloten.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl