32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 504 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 497

Voorgesteld 19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rente historisch laag is, dat een grote hoeveelheid goedkoop geld op zoek is naar rendement en dat in tegensteling tot veel andere vormen van beleggingen vastgoed voor (particuliere) beleggers een aantrekkelijke investering vormt;

constaterende dat de overdrachtsbelasting voor woningen in 2011 is verlaagd van 6% naar 2%;

overwegende dat (particuliere) beleggers de afgelopen jaren steeds meer bestaande koopwoningen hebben opgekocht om vervolgens te verhuren (buy-to-let), vooral in (grotere) steden;

overwegende dat beleggers starters vaak te vlug af zijn en het daardoor voor starters in deze steden steeds moeilijker is om een huis te kopen;

van mening dat deze ontwikkeling onwenselijk is;

verzoekt de regering, in aanloop naar het eerstvolgende belastingplan een verkenning uit te voeren naar een gedifferentieerde overdrachtsbelasting, waarbij starters vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning met een hoger tarief te maken krijgen, en daarover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Ronnes

Naar boven