32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2012

In de eerste week van december jl. heb ik de heer Van Dijkhuizen, vicevoorzitter van de bank NIBC, gevraagd te verkennen of de rol van institutionele beleggers, waaronder de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, bij de hypothecaire woningfinanciering kan worden vergroot. Hij zal daarbij bezien of op die manier ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe kredietverlening aan bedrijven en woningkopers. Dit zou kunnen bijdragen aan het lostrekken van de woningmarkt en het herstel van de bouwsector. De heer Van Dijkhuizen zal met het oog hierop contact leggen met de sociale partners en partijen uit de bancaire-, pensioen- en verzekeringssector. Deze contacten zijn erop gericht te komen tot een heldere gedeelde probleemanalyse, een schets van voor uiteenlopende betrokken partijen, waaronder de rijksoverheid, relevante doelen en randvoorwaarden alsmede een indicatie van het draagvlak bij betrokken partijen voor mogelijke concrete oplossingsrichtingen.

Ik heb de heer Van Dijkhuizen gevraagd hierbij waar mogelijk in te spelen op, respectievelijk gebruik te maken van beschikbare studies en initiatieven die ter zake reeds door betrokken partijen worden ontplooid. De heer van Dijkhuizen zal in het eerste kwartaal van 2013 rapporteren.

Gelet op het karakter van mijn vraag aan de heer Van Dijkhuizen, heb ik er voor gekozen zijn speelruimte niet verder in te perken door een plan van aanpak, nadere doelstellingen en of tijdslijnen.

Overigens merk ik op dat mijn vraag aan de heer Van Dijkhuizen niet de huurmarkt betreft.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven