32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 352 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS EN VAN EIJS

Voorgesteld 5 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het slechts beperkt mogelijk is financiële middelen te herverdelen tussen rijkere en armere woningcorporaties, met name als het buiten de woningmarktregio om gaat;

constaterende dat corporaties zich ten doel hebben gesteld om gemiddeld energielabel B te halen en dat de eerste afspraken hierover al in 2012 zijn gemaakt;

overwegende dat energielabel B voor corporatiewoningen in principe financieel rendabel is;

verzoekt de regering, te bezien of en welke flankerende maatregelen, zoals herverdeling van financiële middelen tussen corporaties, daarbij kunnen helpen, en daarbij ook mee te nemen dat rijkere corporaties van het financieel rendement van de investering in verduurzaming bij armere corporaties gaan profiteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Van Eijs

Naar boven