Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 257

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 257 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhuurderheffing verschillende negatieve effecten heeft;

overwegende dat het EIB mede in opdracht van de Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft becijferd dat voor extra sociale huurwoningen, verduurzaming, vervanging van de bestaande woningvoorraad, opgaven voor levensloopbestendig wonen en zorg en maatschappelijke opvang de komende decennia een investering nodig is ter grootte van 100 miljard euro;

voorts overwegende dat het realiseren van deze maatschappelijke opgave een fors lager tarief vergt voor de verhuurderheffing, dan wel een stevigere investeringsaftrek voor woningcorporaties;

verzoekt de regering, in goed overleg met alle betrokkenen te komen tot een substantiële verlaging van de verhuurderheffing en een stevigere investeringsaftrek voor woningcorporaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol