32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 242 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel corporaties zorgvastgoed bezitten, dat leeg komt te staan door extramuralisering;

overwegende dat er een groot tekort bestaat aan geschikte woningen voor ouderen;

overwegende dat het ombouwen van dit onnodig leegstaande zorgvastgoed eenvoudig is, en daarmee een grote bijdrage kan leveren aan het verminderen van het tekort aan geschikte woningen voor ouderen;

overwegende dat nog lang niet alle corporaties een strategie ontwikkeld hebben inzake dit probleem;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de corporaties, hen dringend te verzoeken een strategie te ontwikkelen inzake de omgang met onnodig leegstaand zorgvastgoed om het tekort aan geschikte woningen voor ouderen te verminderen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Naar boven