32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 241 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een groot tekort bestaat aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking;

overwegende dat het beleid van de regering erop gericht is dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig wonen;

van mening dat de regering een actief coördinerende rol op zich moet nemen om dit probleem aan te pakken;

overwegende dat er geen definitie bestaat van de begrippen «zorgwoning» en «seniorenwoning», en dat dit belemmerend werkt voor maatregelen om dit tekort te verminderen;

verzoekt de regering, met betrokken partijen in gesprek te gaan om te bezien wat er nodig is om te komen tot een definitie van een zorgwoning dan wel een seniorenwoning, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Naar boven