32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 240 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoek duidelijk maakt dat bij ongewijzigd beleid een fors tekort aan woningen dreigt van 133.000 oplopend tot 186.000;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze aan dit tekort het hoofd geboden kan worden, de Kamer daarover te informeren en dit in de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Naar boven