32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 239 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regionale verschillen in volkshuisvestelijke problemen aanmerkelijk zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze ruimte geboden kan worden voor regionale verschillen in de volkshuisvestelijke problemen, de Kamer daarover te informeren en dit in de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting op te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Naar boven