32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 231 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huishoudens waaraan de afgelopen jaren extra huurverhogingen in rekening zijn gebracht maar die later sterk in inkomen terugvallen, geen recht hebben op een huurverlaging die in verhouding staat tot de inkomensterugval;

verzoekt de regering, op korte termijn een voorstel te doen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de uitvoeringswet huurprijzen, waarin een regeling wordt getroffen voor huurverlaging die in verhouding staat tot inkomensdaling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Naar boven