Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332840 nr. 13

32 840 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 10 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voorkomt dat mensen naar Nederlands recht gescheiden zijn, maar niet onder het juk van het (al dan niet religieus) huwelijk gesloten in het land van herkomst uitkomen;

constaterende dat dit in de praktijk grote problemen oplevert voor met name vrouwen, die dit ervaren als «huwelijkse gevangenschap»;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de rechtspositie van deze vrouwen verbeterd kan worden, te bezien welke rol een eventuele uitbreiding van de Nederlandse echtscheidingsbeschikking hierin kan spelen, en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag,

Kooiman