Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332839 nr. 20

32 839 Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

Nr. 20 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEEGTE EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191

Ontvangen 28 januari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 8 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Een leverancier heeft tot taak er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn en tegen redelijke tarieven en voorwaarden aan verbruikers een warmtewisselaar ter beschikking wordt gesteld door middel van verhuur wanneer:

    • a. een bestaande warmtewisselaar dient te worden vervangen;

    • b. een nieuwe warmtewisselaar wordt geïnstalleerd in een nieuw gebouw.

2. In het tweede lid wordt na «ter beschikking wordt gesteld» ingevoegd: door middel van verhuur.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Het is anderen dan de desbetreffende leverancier verboden een taak uit te voeren als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Toelichting

Volgens de warmtewet moet de leverancier zowel de wisselaar als de meter via verhuur ter beschikking stellen aan de afnemer. Om niet in onteigeningskwesties te komen is er voor gekozen om die verplichting alleen betrekking te laten hebben op nieuwe gevallen (nieuwe aansluitingen). Naar analogie van de Gas- en Elektriciteitswet 1998 is er vanuit veiligheidsoverwegingen voor gekozen om er een monopolietaak voor de leverancier van te maken.

Leegte Van Veldhoven


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening