32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2020

Hierbij bied ik u het stappenplan van de NPO aan inzake het toegankelijker maken van het media-aanbod. Met dit stappenplan wordt uitvoering gegeven aan de motie van het lid Westerveld c.s. van 26 september 20181. Deze motie verzoekt de regering om, samen met de doelgroep en de NPO een stappenplan te maken om relevante programma’s, zoals nationale evenementen, van de publieke omroep voor mensen met een audiovisuele beperking toegankelijk te maken.

Het bijgevoegde stappenplan2 is opgesteld door de NPO en afgestemd met het Ministerie van OCW en diverse belangenorganisaties die zich inzetten voor de belangen van doven en slechthorenden en blinden en slechtzienden. Ik ben tevreden met het stappenplan dat er nu ligt en ben ervan overtuigd dat dit stappenplan ertoe zal leiden dat het media-aanbod van de NPO toegankelijker wordt voor mensen met een auditieve of visuele beperking.

In het stappenplan komt ook de inzet van een gebarentolk aan de orde. In aansluiting daarop merk ik op dat tijdens de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019 is gebleken dat het informeren van doven en slechthorenden met behulp van een gebarentolk tijdens een crisissituatie beter moet. Daarom zijn de daarbij betrokken ministeries met de NPO in gesprek gegaan om te bekijken hoe de toegankelijkheid van informatievoorziening bij crisissituaties met behulp van een gebarentolk via de beschikbare kanalen van de NPO kan worden ondersteund. Door de coronacrisis zijn deze gesprekken in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft erin geresulteerd dat vooruitlopend op structurele afspraken over het inzetten van een gebarentolk bij de nieuwsvoorziening in crisissituaties vanaf 12 maart 2020 het NOS Journaal van 20.00 uur voorlopig elke dag voor doven en slechthorenden met een gebarentolk wordt uitgezonden op het themakanaal NPO Nieuws3. Ook is bij elke persconferentie een gebarentolk aanwezig. Zodra er over dit onderwerp structurele afspraken zijn gemaakt zal ik uw Kamer daarover ook informeren.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven