32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2019

Op 12 februari 2019 hebben de Minister van BZK en ik een gezamenlijke adviesaanvraag ingediend bij de Raad voor Cultuur en Raad voor het Openbaar Bestuur inzake de organisatie en financiering van lokale publieke omroepen. Dit ter uitwerking van de opdracht in het regeerakkoord en de ambitie van het kabinet om de lokale democratie en het lokaal bestuur op meerdere manieren te versterken. Ik heb u daar destijds over geïnformeerd (Kamerstuk 32 827, nr. 157).

Eerder deze week hebben beide adviesraden het gezamenlijke adviesrapport gepubliceerd. Ik wil de Raden hiervoor bedanken.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onlangs gevraagd vóór het algemeen overleg van 11 september 2019 mijn reactie op het advies naar de Tweede Kamer te zenden. De Minister van BZK en ik dragen ieder het onderwerp van het advies een warm hart toe. Omdat ik recht wil doen aan het onderwerp, wil ik, net als de Minister van BZK, het adviesrapport zorgvuldig bestuderen. Daarbij hoort tevens interdepartementale afstemming. Dit maakt het niet mogelijk om u van een reactie te voorzien binnen het voorgestelde moment.

U kunt een reactie op het advies verwachten binnen de wettelijke termijn voor beantwoording, zoals benoemd in artikel 24 van de Kaderwet adviescolleges.

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties, De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven